جهت اطلاع از تعداد شماره های فعال شهر هایی که در لیست زیر موجود نمی باشد با ما تماس حاصل فرمایید.

شهر زنجان:۳۸۵۴۱۰ سیم کارت فعال همراه اول دائمی و اعتباری

شهر ابهر: ۳۰۲۰۸  سیم کارت فعال همراه اول دائمی و اعتباری

شهر خرمدره: ۱۹۷۱۶ سیم کارت فعال همراه اول دائمی و اعتباری

شهر هیدج:۶۵۷۰ سیم کارت فعال همراه اول دائمی و اعتباری

شهر صائین قلعه:۵۸۱۵  سیم کارت فعال همراه اول دائمی و اعتباری

شهر سلطانیه: ۴۳۲۰ سیم کارت فعال همراه اول دائمی و اعتباری

شهر خدابنده: ۱۲۲۵۲ سیم کارت فعال همراه اول دائمی و اعتباری

شهر قیدار: ۹۹۴۰ سیم کارت فعال همراه اول دائمی و اعتباری

شهر ماهنشان:۴۴۹۲ سیم کارت فعال همراه اول دائمی و اعتباری

جهت محاسبه هزینه ارسال به منطقه مورد نظر خود از فرمول زیر استفاده کنید.

تعداد صفحه پیامک* تعداد شماره مورد نظر* ۱۱۰ ریال = هزینه نهایی شما